lördag 24 januari 2009

Lördag med både Gutenberg och RunebergBörjade som vanligt min lördag hos Gutenberg där de flesta böckerna är på engelska — men i dag fanns Fredrika Runebergs "Teckningar och drömmar". Jag har läst en hel del om Fredrika Runeberg men ingenting av henne, så den kan jag ju inte gå förbi. Märker snart att det är en bok att läsa långsamt. Eftersom det är korta berättelser passar det utmärkat att läsa ett stycke om dagen.Jag känner mig mer hemma hos Gutenberg men börjar så smått lära mig hitta och upskatta Runberg. När jag hittade "Den Nyttige Bilderboken eller Vandringen genom Verkstäderna med 36 kolorerade plancher" blev jag helt fast och har försummat allt och alla. Tyvärr framgår det inte när boken är tryckt. Flera saker slår mig när jag läser denna bok, först hur pedagogisk den är — inget barn ska sväva i okunnighet om tillkomsten av alla föremål i dess omgivning. Se'n kan man ju inte låta bli att filosofera över alla försvunna yrkeskategorier — och med dem benämningarna. Den Stockholmare som funderar över stadens gatunamn kan bli upplyst om hur buntmakare, kammakare, karduansmakare och timmermän arbetade.


Väfvaren
väfver tyger af allahanda slags garn. Det ges ylle (klädes-), siden-, bomulls- och linneväfvare,hvilka få sin benämning efter den tygsort, de väfva.
0
Deras verktyg äro hufvudsakligen väfstolen, skärkronan, ramen och spolrocken etc. Väfstolens förnämsta delar äro åter
väfskeden, skaften,bommen, trampor, lattor, spännaren, skottspolen, borsten etc.
0
Väfnaden tillgår på följande sätt:
0
Ränningen upphasplas ordentligt, hvilket tillgår på det sätt, att tjugu nystan garn läggas i en låda af tjugu rum, trådarne dragas genomett bräde med tjugu hål och upptagas tillsammans på en stor krona af samma längd som det blifvande tyget, och detta förnyas så oftasom erfordras till det sistnämdas tillämnade bredd.Trådarne dragas genom skeden och solfven och upplyftas och neddragas ömsom medelst tramporna, oftast på ett ganska konstigt och inveckladt sätt, alltefter som mönstret fordrar.
0
Mellan dessa upp- och neddragna trådar af ränningen införes inslaget förmedelst spolen, som löper fram och tillbaka deremellan, och för hvarje gång slås hårdt till med skeden.
0
När väfven, om denna är ofärgad af linne eller bomull, är färdig, tages den urstolen och antingen blekes eller användes oblekt.
0
Af fårull förfärdigas ylletyger, såsom kläde, vadmal, flanell etc, och de, som förfärdiga dem, kallas klädesfabrikanter, och deras yrke utgör ett eget för sig. Det härtill erforderliga garnet beredes af fabrikanten. Då väfnaden är färdig, kommer den i valken, för att valkas, och öfverskäres sedan(en operation, hvarigenom den grofva luggen borttages), och nu är varan färdig.
0
Ullens finhet bestämmer varans godhet och värde. Den finaste ullen kommer från Spanien, dock äfven i andra länder har man sökt förbättra ullen genom fårafvelns förädling.
0
Sidenväfvaren förfärdigar af silkeåtskilliga slags tyger. Detta få vi till största delen från Italien och Frankrike, hvarest det erhålles af silkesmasken.Målaren
är en artist eller konstnär, som medelst pensel och färger afbildar åtskilliga föremål ur naturen och fantasien. Målarekonsten är mycket gammal och har sitt ursprung från Grekland.
0
Man indelar den i vattenmålning, oljemålning, freskomålning (målning på våt kalk), pastellmålning etc, hvarvid Målaren betjenar sig af vatten- eller oljefärger.
0
Målaren har, vid oljemålning, den grundade duken på ett staffli, framför hvilket han sitter eller står; i venstra handen håller han, utom paletten, hvarpå färgerna äro upplagda, målarstafven, för att dermed gifva stöd åt den högra, och målar de utkastade bilderna med penseln.
0
De berömdaste målare i gamla tider voro, hos Grekerna: Xeuxis, Parrhasius, Apelles och Protogenes. I nyare tider har isynnerhet Italien alstrat berömda konstnärer, såsom: Michael Angelo, Paul Veronese, Titian, Raphael, Tintoretti, Caracci, hvilken sednare var utmärkt i freskomåleri.
0
I Tyskland hafva Albrekt Dürer, Holbein och Kranach förvärfvat sig stort rykte.
0
Nederländska Skolan utmärker sig genom Rubens, Rembrand, van Dyk och Lucas van Leyden.
0
Berömde Svenske målare äro: Ehrenstrahl, Hörberg, Laureus, Wickenberg, Fahlcrantz, Westin.

1 kommentar:

  1. Det är mycket roligt att du gillade att läsa texterna. Boken är utgiven på J.C. Hedboms & Co förlag och tryckt 1850 hos Joh. Beckman, Stockholm (enligt sistasidan). Jag arbetade (tillsammans med Gunilla Wiberg och Lennart Stark) med boken på ett projektarbete vid Högskolan i Borås 2008 och du kan hitta mer information om boken på http://digitalisering.info.se/ (PDF:er, efterforskning kring upphovsrätt etc). Jag skickade material till Projekt Runeberg (bl a korrekturläst OCR) och de bistod med att lägga ut boken även där.

    SvaraRadera